zz__oud__Chi Neng (Zhineng) Qigong – verdiepingsdagen